محمود خروشی رئیس هیئت مدیره شرکت آژیانه اردبیل هم در این جلسه اظهار داشت: اخذ مجوز محصولات دارویی زمان بر است چون با سلامت انسان ها سر و کار دارد حتی مشاوران عالی وزارت بهداشت هم بر این باورند متوسط زمانی ۹ ساله لازم است و باید با حوصله انجام گیرد. ادعای درمانی برای عرقیات هم باید در حوزه داروها دسته بندی شود. تمدید دانش‌بنیان نوپا هم طی ۳ دوره سه ساله امکان پذیر است.

محصول دامپرلی را در شرایط اخذ مجوز نهایی هستیم، تاییدیه علوم پزشکی لازم است و باید طی نامه‌ای اعلام هزینه‌ها شود. برای زینکوپر موافقت اولیه را گرفته و GMP را با پژوهشکده گیاهان‌دارویی به توافق اولیه رسیدیم. فیبروم‌رحمی هم مطالعات اولیه به اتمام رسیده و در حال تولید نمونه اولیه هستیم. در حال بررسی برای تبدیل به کارگزاری صندوق نوآوری و شکوفایی هستیم. ضمن اینکه تمایل داریم با کشورهای همسایه تعامل برقرار کنیم و این محصولات به نحوه ممکن مورد استفاده بین المللی قرار گیرد.


I BUILT MY SITE FOR FREE USING